Source
Katalog księgozbioru
(6)
Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kania Michał (prawnik)
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Kornaś Jerzy
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Zamówienia publiczne
(5)
Harmonizacja prawa
(1)
Karty płatnicze
(1)
Koncesje (prawo administracyjne)
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe-prawo wspólnotowe europejskie-stan na 2005 r.
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Przetarg
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
6 results Filter
Book
In basket
1.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 1.1 Podstawowe pojęcia i konstrukcje z zakresu zamówień publicznych; 1.2 Źródła prawa zamówień publicznych; 1.3 Zasady udzielania zamówień publicznych; 1.4 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wybrane zagadnienia; 1.5 Tryby udzielania zamówień publicznych; 1.6 Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia sektorowe; 1.7 Otoczenie instytucjonalne zamówień publicznych; 1.8 Umowa w sprawach zamówień publicznych; 1.9 Środki ochrony prawnej; 2.PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE. 2.1 Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.2 Warianty partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.3 Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.4 Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa Unii Europejskiej; 2.5 Strony partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.6 Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.7 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym; 2.8 Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w formie spółki; 3.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. 3.1 Uwagi ogólne; 3.2 Pojęcie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 3.3 Przedmiot współpracy w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 4.1 Postępowanie w sprawie wyboru koncesjonariusza; 5.1 Umowa koncesji; 6.1 Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących zawarcia umowy koncesji [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48891 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48890/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Globalizacja rynku jako podstawa budowy systemu zamówień publicznych; Rozdział 2: System zamówień publicznych w Polsce; Rozdział 3: Organizacja sektora ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 4: System zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia w latach 1996-2002; Rozdział 5: Zamówienia publiczne podmiotów sektora w latach 2003-2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25811, 25810 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25809/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Komentarze - Zakamycze)
Cz.1:Wprowadzenie: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Rozdział 1: Definicje i zasady ogólne; Rozdział 2: Reguły dotyczące zamówień publicznych; Rozdział 3: Przepisy ogólne; Rozdział 4: Zakres obowiązywania; Rozdział 5: Przepisy dotyczące zamówień publicznych na usługi; Rozdział 6: Zasady szczególne dotyczące specyfikacji i dokumentów zamówienia; Rozdział 7: Procedury; Rozdział 8: Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości; Rozdział 9: Przeprowadzenie procedury; Cz.2: Reguły dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 10: Zasady dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 11: Zasady dotyczące zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, będącymi instytucjami zamawiającymi; Rozdział 12: Zasady mające zastosowanie do zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, którzy nie są instytucjami zamawiającymi; Cz.3:Reguły dotyczące konkursów; Rozdział 13: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe; Rozdział 14: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Rozdział 15: Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów; Rozdział 16: Podstawowe terminy; Rozdział 17: Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą; Rozdział 18: Ogólne zasady; Cz. 4: Zasady stosowane do zamówień; Rozdział 19: Postanowienia ogólne; Rozdział 20: Progi i przepisy dotyczące wykluczania; Rozdział 21: Zasady stosowane do zamówień na usługi; Rozdział 22: Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień; Rozdział 23: Procedury udzielania zamówień; Rozdział 24: Zasady publikacji i przejrzystości; Rozdział 25: Zasady komunikacji i przekazywania informacji; Cz. 5: Reguły dotyczące konkursów na usługi; Cz.6: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe; Rozdział 26: Dyrektywa rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; Rozdział 27: Dyrektywa rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnaszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji; Rozdział 28: Środki odwoławcze na poziomie krajowym; Rozdział 29: Atestacja; Rozdział 30: Mechanizm korygujący; Rozdział 31: Procedura pojednawcza; Rozdział 32: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25082/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zamówienia publiczne w prawie krajowym i wspólnotowym; Rozdział 2: Uwarunkowania i przykłady projektów pilotażowych w Europie; Rozdział 3: Wybrane orzeczenia sądowe. Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27613, 27612, 27611, 27610 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27609/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 802)
1.Kara umowna według odeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów; 2.Przetarg na tle rozwiązań europejskich-zarys problemu; 3.Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej; 4.Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego ; 5.Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań; 6.Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL-część pierwsza; 7.Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych; 8.Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym; 9.Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnętrzwspółnikowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych; 2. Zasady wspólnotowego prawa zamowień publicznych; 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej; 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - arząd de lege lata i de lege ferenda; 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia; 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii Europejskiej; 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej; 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej; 9. Europejskie rady zakładowe - nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego; 10. Wspólnotowy system handlu misjami w sektorze energii elektrycznej; 11. nadużywanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17414, 17413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17412/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again