Source
Katalog księgozbioru
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Bravo Benedetto (1931- )
(1)
Jakimowicz-Klein Barbara
(1)
Justyna Marlena
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kałka Marzenna
(1)
Krzyżanowska Aleksandra
(1)
Kunisz Andrzej
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Trynkowski Jan
(1)
Walczak Piotr (prawo)
(1)
Wipszycka Ewa (1933- )
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8062-323-1
1. Jak być bardzo dobrym menedżerem; Część 1: Zarządzanie ludźmi; 2. Jak należy traktować pracowników; 3. Jak motywować pracowników; 4. Jak się doskonalić w roli przywódcy; 5. Jak być menedżerem angażującym; 6. Jak zarządzać efektywnością pracowników; 7. Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi; 8. Jak przekazywać pracownikom informacje zwrotne; Część 2: Rozwój pracowników; 9. Jak dbać o rozwój pracowników; 10. Jak prowadzić coaching; Część 3: Umiejętności menedżerskie; 11. Jak sprawować kontrolę; 12. Jak koordynować pracę; 13. Jak delegować obowiązki; 14. Jak wywierać sprawczy wpływ na swoje otoczenie; 15. Jak budować relacje z przełożonym; 16. Jak zarządzać zmianą; 17. Jak zarządzać w sytuacji konfliktowej; 18. Jak zarządzać w sytuacji kryzysowej; 19. Jak zarządzać projektami; 20. Jak zarządzać ryzykiem; 21. Jak zarządzać stresem; 22. Jak zarządzać czasem; 23. Jak opanować sztukę perswazji; 24. Jak prowadzić negocjacje; 25. Jak przewodniczyć zebraniom; 26. Jak być aktywnym uczestnikiem zebrania; 27. Jak budować organizację; 28. Jak planować i ustalać priorytety; 29. Jak postępować z politykami w organizacji; Część 4: Kompetencje osobiste; 30. Jak ocenić własną efektywność; 31. Jak osiągać postępy; 32. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną; 33. Jak wypracować poczucie pewności siebie; 34. Jak być asertywnym; 35. Jak doskonalić umiejętność podejmowania decyzji; 36. Jak rozwiązywać problemy; 37. Jak inicjować i wprowadzać innowacje; 38. Jak skutecznie prowadzić rozmowę kwalifikacyjną; 39. Jak odbyć rozmowę kwalifikacyjną w charakterze kandydata; 40. Jak być dobrym słuchaczem; 41. Jak się skutecznie komunikować; 42. Jak opanować sztukę publicznych wystąpień; 43. Jak sporządzać sprawozdania; 44. Jak funkcjonować w sieci wzajemnych powiązań; 45. Jak zarządzać strategicznie; 46. Jak rozwijać umiejętność racjonalnego rozumowania; 47. Jak rozwiązywać problemy; 48. Jak przezwyciężać niepowodzenia; 49. Jak sobie radzić ze skutkami niekompetencji; Część 5: Zarządzanie działalnością przedsiębiorczą i zarządzanie finansowe; 50. Jak postępować w sposób racjonalny ekonomicznie; 51. Jak przygotować uzasadnienie biznesowe; 52. Jak opracować plan biznesowy; 53. Jak opracować finansowy plan działania przedsiębiorstwa; 54. Jak przeprowadzić operację obniżenia kosztów; 55. Jak analizować bilans; 56. Jak korzystać ze wskaźników finansowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 62188 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62187/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / [redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall]. - Wydanie XII, stan prawny: 1 marca 2019 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2019. - wiele liczbowań : 25 cm.
Część 1: Ustawa Kodeks cywilny;1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 2. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 3. Ustawa o drogach publicznych; 4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami; 5. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 6. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej; 7. Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 8. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 9. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego; 10. Ustawa o lasach; 11. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 12. Ustawa o ochronie danych osobowych ; 13. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 14. Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 17. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 18. Ustawa o samorządzie gminnym; 19. Wstęp; 20. Ustawa o samorządzie województwa; 21. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów; 22. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ; 23. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . 24Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ; 25. Ustawa o własności lokali ; 26. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; 27. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 28.Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ; 29. Ustawa Prawo budowlane ; 30. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ; 31. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze ; 32. Ustawa Prawo wodne ; 33. Ustawa Prawo zamówień publicznych ; 34. Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej; 35. Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ; 36. Rozporządzenie MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 37. Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 38. Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 39. Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ; 40. Rozporządzenie MAiC w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ; 41. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych ; 42. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej ; 43. Rozporządzenie MAiC w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ; 44. Rozporządzenie MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ; 45. Rozporządzenie MAiC w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ; 46. Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ; 47. Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni ; 48. Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ; 49. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ; 50. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych ; 51. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 52. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; 53. Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 54. Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; 55. Rozporządzenie MIiB w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport ; 56. Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych ; 57. Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa ; 58. Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych ; 59. Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości ; 60. Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 61. Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 62. Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie ; 63. Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości ; 64. Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ; 65. Rozporządzenie MSWiA w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych ; 66. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 67. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 68. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków ; 69. Rozporządzenie MŚ w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej ; 70. Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych ; 71. Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż ; 72. Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii; 73. Rozporządzenie RM w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ; 74. Rozporządzenie RM w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ; 75. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju ; 76. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ; 77. Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości ; 78. Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych; 79. Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości ; 80. Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ; 81. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ; 82. Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego; 83. Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ; 84. Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach ; 85. Obwieszczenie MIiR w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57871, 57856 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57859, 57848/XXXII czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-7277-187-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16446, 16445 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16444/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall. - Wydanie XI, stan prawny: 30 marca 2018 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2018. - 1302 wiele liczbowań ; 25 cm.
Form of Work
Audience Group
Genre/Form
ISBN: : 978-83-60968-46-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54461, 54454, 54420, 54418 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8028-075-5
Rozdział 1 : Ogólne pojęcia i zasady postępowania celnego1. Uregulowania i zasady ogólne; 2 : Pojęcie decyzji i systematyka decyzji w unijnym kodeksie celnym; 3: Ważność decyzji; 3.1. Ważność decyzji w całej Unii; 3.2. Data wejścia w życie decyzji; 3.3. Konsultacje między organami celnymi -przy wydawaniu decyzji na wniosek; 3.4. Ważność pozwolenia AEO; 3.5.Wzajemna pomoc między organami celnymi przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot lub umorzenie; 3.6. Procedura konsultacji między organami celnymi; 3.7. Moc wsteczna pozwoleń; 4 : Uczestnicy postępowania celnego; 5 : Przedstawicielstwo celne; 6 : Załatwianie spraw; Rozdział 2 : Tryb wydania decyzji na wniosek; 1. Złożenie wniosku; 2. Właściwość organów celnych; 3. Przyjęcie wniosku; 4. Termin wydania decyzji; 5. Prawo do bycia wysłuchanym; 6. Wykaz decyzji podejmowanych na wniosek; Rozdział 3 : Tryb wydania decyzji z urzędu;1. Rozpoczęcie procedury postępowania celnego; 2. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do postępowania w sprawach celnych; 2.1. Terminy; 2.2. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie; 2.3. Upoważnienie od organu; 2.4. Podania; 2.5. Przekazanie sprawy właściwemu organowi; 2.6. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; 2.7. Doręczenia; 2.8. Wezwania; 2.9. Metryki, protokoły i adnotacje; 2.10. Udostępnienie akt; 2.11. Dowody; 2.12. Odpowiedzialność odszkodowawcza; 2.13. Kary porządkowe; 2.14. Koszty postępowania; Rozdział 4: Postępowanie odwoławacze;1. Prawo do wniesienia odwołania; 2. Wstrzymanie wykonania decyzji; 3. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do odwołań 4. Przywrócenie terminu; 5. Termin do wypowiedzenia się w sprawie; 6. Termin załatwienia odwołania; Rozdział 5 : Tryby nadzwyczajne; 1. Unieważnianie decyzji; 2. Cofnięcie i zmiana korzystnych decyzji Rozdział 6 : Zarządzanie decyzjami wydanymi na wniosek 1. Ponowna ocena decyzji; 2. Zawieszenie decyzji; 3. Monitorowanie decyzji; Rozdział 7 : Decyzje w sprawie wiążących informacji.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56338 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56337/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-00743-5
1. Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego; 2. Historiografia antyczna; 3. Krytyka tekstu; 4. Epigrafika; 5. Papirologia; 6. Numizmatyka; 7. Chronologia; 8. Listy władców; 9. Metrologia [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 53603 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56146/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 67050 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67049/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again