Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Autor
Adamczyk Artur
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Gurgul Eugeniusz
(1)
Heller Janusz
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Kielesińska Agata
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lipiński Jan
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Syrek Mieczysław
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(12)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
ISBN: : 9788360501900
Rozdział 1: Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Rozdział 2: Instytucjonalno - prawne ramy procesu integracyjnego w okresie przedakcesyjnym; Rozdział 3: Dynamika i wybrane problemy procesu integracyjnego; Rozdział 4: Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych; Rozdział 5: Polska w Unii Europejskiej; Rozdział 56: Polityka Polski w Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29514, 29513 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29512/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Integracja Polski z Unią Europejską / Janusz Heller. - Bydgoszcz : Branta, 2003. - 208 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-89073-34-X
Rozdział 1: Istota współczesnych procesów globalizacji; Rozdział 2: Powstawanie EWG oraz integracja gospodarcza państw Europy Zachodniej; Rozdział 3: Cele oraz etapy politycznej i gospodarczej integracji w Europie; Rozdział 4: Gospodarcze uwarunkowania integracji Europejskiej; Rozdział 5: Etapy stowarzyszenia Polski ze wspólnotami europejskimi; Rozdział 6: Ochrona Środowiska w negocjacji z UE; Rozdział 7: Efekty negocjacji w ksztłtowaniu jednolitego rynku; Rozdział 8: Polityka regionalna; Rozdział 10: Polityka rolna;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27409, 27408, 27407, 27406 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27405/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-208-1646-7
Cz.1: Geneza jedności Europejskiej; Rozdział 1: Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków; Rozdział 2: Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej; Cz.2: Europejski system instytucjonalno-prawny; Rozdział 3: System instytucjonalny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Podstawowe elementy prawa wspólnotowego; Rozdział 5: Wolności rynku wewnętrznego; Rozdział 6: Współpraca w dziedzinie wymiary sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; Cz.3: Europejska integracja ekonomiczna; Rozdział 7: Unia celna jako podstawowy etap integracji Europejskiej; Rozdział 8: Wspólny rynek jako kolejny etap integracji Europejskiej; Rozdział 9: Unia walutowa i jej rola w procesie integracji Europejskiej; Rozdział 10: Interwencjonalizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna; Cz.4: Ład społeczny i kultura w Europie; Rozdział 12: Podstawy europejskiego ładu społecznego; Rozdział 13: Kultura w procesie integracji europejskiej; Rozdział 14: Program kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury; Cz.5: Europa wobec wyzwań współczesnego świata; Rozdział 15: Europa w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 16: Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Rozdział 17: Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony; Cz.6: Polska w zjednoczonej Europie; Rozdział 18: Proces integracji Polski z Unią Europejską; Rozdział 19: Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26285, 26284, 26283, 26282, 26281, 26280, 26279, 26278, 26277, 26276, 24450, 24449, 24448, 24447 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24446/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-208-1539-8
Cz. 1: Integracja rynkow dóbr, usług, kapitału i pracy UE-próba oceny po wprowadzeniu unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 1: Integracja rynku towarowego Unii Europejskiej-próba oceny; Rozdział 2: Integracja rynku kapitałowo-finansowego oraz rynku pracy Unii Europejskiej-próba oceny; Cz. 2: Ocena procesów integracyjnych na rynku dóbr, usług, kapitału i pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym; Rozdział 3: Ocena procesów integracyjnych na rynku dóbr i usług w Polsce w okresie przedakcesyjnym; Rozdział 4: Rezultaty negocjacji akcesyjnych w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów; Rozdział 5: Wyniki raportu monitorującego Komisji Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów; Rozdział 6: Ocena procesów procesów integracyjnych na rynkach kapitału i pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym; Cz. 3: Procesy dostosowawcze w Polsce w sferze polityk Unii Europejskiej; Rozdział 7: Wspólna polityka handlowa; Rozdział 8: wspólna polityka rolna; Rozdział 9: Polityka spójności ekonomicznej i społecznej; Rozdział 10: Polityka konkurencji; Rozdział 11: Polityka ochrony środowiska; Rozdział 12: Polityka energetyczna; Rozdział 13: Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego;Rozdział 14: Wspólna polityka transportowa; Rozdział 15: Polityka ochrony konsumenta; Rozdział 16: Polityka społeczna; Rozdział 17: Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Cz. 4: Makroekonomiczne dostosowania Polski do unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 18: Dostosowania w sferze usług finansowych w Polsce; Rozdział 19: Dostosowania polityki makroekonomicznej w Polsce; Rozdział 20: Perspektywy włączania Polski do unii gospodarczej i walutowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30627, 30626, 30625, 28696, 28695, 28694, 28693 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28692/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-7251-200-0
Cz.1: Ewolucja procesów integracyjnych w Europie; Cz.2: Perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40018, 6893, 6892, 6891, 6890 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6889/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-903849-0-6
1. Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej; 2. Społeczno - polityczna mapa wsi; 3. Rolnictwo; 4. Kapitał społeczny i ludzki; 5. Środowisko przyrodnicze; 6. Społeczeństwo; 7. Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15436 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15435/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-7378-121-8
1. Gospodarka polska w UE; 2. Analiza wybranych efektów makroekonomicznych członkostwa Polski w UE w świetle doświadczeń krajów peryferyjnych : Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii; 3. Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność; 4. Miejsce polski w finansowaniu działalności; 5. Polityka pieniężna i kursowa po wejściu polski do UE; 6. Przyszłośc UGW a akcesja polski do strefy euro; 7. Problem bezrobocia i możliwośći jego rozwiązania w aspekcie przystąpienia Polski do UE; 8. Wspólna polityka rolna UE a wsparcie rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce - wpływ akcesjii na sytuację w sektorze rolnym; 9. Wspólna polityka handlowa UE i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkacha pełnego członkostwa w UE; 10. przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych; 11. Polski sektor energii a członkostwo w UE; 12. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych; 13. Polskie przedsiębiorstwa usługowe w warunkach członkostwa polski w UE; 14. Formy wspierania przedsiębiorstw w Polsce a reguły konkurencji w UE; 15. Funkcjonowanie polskich firm towarowego transportu samochodowego i spedycji po 1 maja 2004 roku;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27463, 27462, 27461, 27460 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27459/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7378-346-1
1. Strefa euro- założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu; 2. Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32793, 32792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32791/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-87981-91-5
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Polska w Unii Europejskiej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne))
ISBN: : 83-208-1460-X
Cz.1: Ogólne problemy akcesji; Rozdział 1: Kierunki modernizacji strukturalnej polskiego przemysłu; Rozdział 2; Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski; Cz.2: Handel zagraniczny; Rozdział 3: Wejście do Unii Europejskiej a zmiany w strukturze handlu zagranicznego Polski; Rozdział 4: Wpływ przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej na handel zagraniczny; Cz.3: Kurs walutowy; Rozdział 5: Wpływ członkostwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Rozdział 6: teoretyczne aspekty efektu Balassy - Samuelsona; Rozdział 7: Polityka kursowa a wejśie Polski do EMK2; Cz.4: Konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 8: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw; Rozdział 9: Kierunki usprawnień zarządzania w firmach krajowych; Rozdział 10: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 11: Konsekwencje liberalizacji przepływów kapitałowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26300, 26299 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26298/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-88469-75-4
Rozdział 1: Rolnictwo Polski wobec integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Rynek żywności; Rozdział 3: Bezpieczeństwo i jakość w Polskim przetwórstwie żywności; Rozdział 4: Ocena przygotowania Polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską w opinii Eksperta; Rozdział 5: Owoce i warzywa; Rozdział 6: Przetwórstwo ziemniaków w Polsce; Rozdział 7: Zbożowy węzeł Gordyjski; Rozdział 8: Strategia przemysłu cukrowniczego w Polsce w odniesieniu do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Tłuszcze; Rozdział 10: Baza surowca przetwórstwa mięsa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską; Rozdział 11: Dylematy produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce; Rozdział 12: Wybrane aspekty produkcji mięsa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Dostosowanie sektora drobiarskiego do nowych warunków rynkowych; Rozdział 14: Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w Polsce.Ograniczenia i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 15: Problemy dystrybucji mleczarskiej w warunkach zmian rynku oraz procesów integracji z Unią Europejską; Rozdział 16: Funkcje żywieniowe oraz aktualne problemy dodatków do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13353 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13352/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19098/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej