Source
Katalog księgozbioru
(9)
Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Helin Andre
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Kwasiborski Antoni
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uryga Józef
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Więcław Wojciech (1972- )
(1)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Finanse
(8)
Rachunkowość
(4)
Banki
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Rachunkowość międzynarodowa
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43218, 43217 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Procedury badania sprawozdań finansowych w dorobku piśmiennictwa i w standardach zawodowych; Rozdział 2: Stwierdzenia w sprawozdaniu finansowym i ich potwierdzanie przez biegłego rewidenta; Rozdział3: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie przygotowania badania; Rozdział 4: Procedura badania sprawozdań finansowych w etapie badania właściwego; Rozdział 5: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania; Rozdział 6: Procedury badania zagadnień szczególnych; Rozdział7: Procedury kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37703 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37702/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 33506 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33505/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 16: Zagadnienia ogólne i uwagi wprowadzające; Rozdział 17: Konsolidacja sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania innego podmiotu; Rozdział 18: Konsolidacja sprawozdań finansowych na pierwszy dzień bilansowy; Rozdział 19: Konsolidacja sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 20: Zmiany w strukturze własności podmiotu podporządkowanego; Rozdział 21: Utrata kontroli lub innej formy podporządkowania podmiotu bez zbywania udziałów; Rozdział 22: Istota i zastosowanie nowych rozwiązań MSSF w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62976/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Konstytucja Fundacji KMSR; Rozdział 2: Wstęp do wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 3: Założenia Koncepcyjne Sporządzania i Prezentacji Sprawozdań Finansowych;Cz. 1: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);Rozdział 4: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy; Rozdział 5: Płatności w formie akcji własnych; Rozdział 6: Połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 7: Umowy ubezpieczeniowe; Rozdział 8: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; Cz. 2: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR); Rozdział 9: Prezentacja sprawozdań finansowych; Rozdział 10: Zapasy; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów; Rozdział 13: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym; Rozdział 14: Umowy o usługę budowlaną;Rozdział 15: Podatek dochodowy; Rozdział 16: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności; Rozdział 17: Uchwała RMSR - Wycofanie MSR 15 przez Radę;Rozdział 18: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 19: Leasing; Rozdział 20: Przychody; Rozdział 21: Świadczenia pracownicze; Rozdział 22: Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy Rządowej; Rozdział 23: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych; Rozdział 24: Koszty finansowania zewnętrznego; Rozdział 25: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych; Rozdział 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń Emerytalnych; Rozdział 28: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe; MSR 29 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych; Rozdział 30: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji; Rozdział 31: Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych; Rozdział 32: Udziały we wspólnych przedsięwzięciach; Rozdział 33: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22251 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22249/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR); Rozdział 1: Zysk przypadający na jedną akcję; Rozdział 2: Śródroczna sprawozdawczość finansowa; Rozdział 3: Utrata wartości aktywów; Rozdział 4: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe; Rozdział 5: Wartości niematerialne; Rozdział 6: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena; Rozdział 7: Nieruchomości inwestycyjne; Rozdział 8: Rolnictwo; Cz. 2: Interpretacje; Rozdział 9: Wstęp do interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 10: Wprowadzenie waluty euro; Rozdział 11: Pomoc rządowa - brak konkretnego powiązania z działalnością operacyjną; Rozdział 13: Konsolidacja -jednostki specjalnego przeznaczenia; Rozdział 14: Wspólnie kontrolowane jednostki - niepieniężny wkład wspólników; Rozdział 15 Leasing operacyjny - specjalne oferty promocyjne; Rozdział 16: Podatek dochodowy - realizacja wartości przeszacowywanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji; Rozdział 17: Podatek dochodowy - zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców; Rozdział 18: Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formą leasingu; Rozdział 19: Ujawnianie informacji - umowy na usługi koncesjonowane SKI- Rozdział 20: Przychody - transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe Rozdział 21: Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22252 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22250/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ogólne zsady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości; Cz. 2: Pozycje rachunków i strat; Cz. 3: Składniki bilansu; Cz. 4: Szczególne obszary sprawozdań finansowych; Cz. 5: Przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR-ów; Cz. 6: Analiza porównawcza międzynarodowych standardów rachunkowosci z amerykańskimi standardami rachunkowości US GAAP; Wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9354/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przypływów pieniężnych; Rozdział 6: Informacja dodatkowa; Rozdział 7: Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Przykład sporządzania sprawozdania finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32492, 32491, 32490, 32489 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32488/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wymogi w zakresie funkcjonowania rachunkowości bankowej; Rozdział 1: system bankowy; Rozdział 2: Klasyfikacja podmiotów i zasady polityki rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 4: Ryzyko bankowe i jego zabezpieczenia w formie rezerw celowych; Rozdział 5: funkcjonowanie rachunków dewizowych i zarządzanie ryzykiem walutowym; Rozdział 6: Instrumenty finansowe; Rozdział 7: Płynność finansowa banku; Rozdział 8: Sprawozdawczość bankowa; Rozdział 9: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Cz. 2: Bankowy plan kont; Cz. 3: Zasady ewidencji ksiegowej wybranych grup operacji bankowych; Rozdział 10: Aktywa trwałe; Rozdział 11: Operacje z udzieleniem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi; Rozdział 12: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 13: Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Operacje różne; Rozdział 16: Fundusze własne; Rozdział 17: Koszty i straty; Rozdział 18: Przychody i zyski; Rozdział 19: Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane; Cz. 4: Schematy; Cz. 5: Słownik terminów dotyczących finansów; Cz. 6: Literatura; Cz. 7: Przepisy prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20940, 20939 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20938/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again