Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Paulina Rokitowska - iod@pwste.edu.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, innych ustaw oraz dobrowolnej zgody.
Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a w pozostałym zakresie dobrowolne (imię ojca w celu identyfikacji czytelnika).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej wizyty w Bibliotece, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat.
Pani/Pana dane nie bądą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skagi w związku z przetwarzaniem w.w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta bibliotecznego i korzystania z usług biblioteki.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.