Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Autor
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Bravo Benedetto (1931- )
(1)
Jakimowicz-Klein Barbara
(1)
Justyna Marlena
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kałka Marzenna
(1)
Krzyżanowska Aleksandra
(1)
Kunisz Andrzej
(1)
Laurowski Tadeusz
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Trynkowski Jan
(1)
Tuchliński Ryszard
(1)
Walczak Piotr (prawo)
(1)
Wipszycka Ewa (1933- )
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Temat
Instytut: P
Indeks ISBN: 83-7277-187-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16446, 16445 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16444/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Odbiorca
Temat
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-8062-323-1
1. Jak być bardzo dobrym menedżerem; Część 1: Zarządzanie ludźmi; 2. Jak należy traktować pracowników; 3. Jak motywować pracowników; 4. Jak się doskonalić w roli przywódcy; 5. Jak być menedżerem angażującym; 6. Jak zarządzać efektywnością pracowników; 7. Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi; 8. Jak przekazywać pracownikom informacje zwrotne; Część 2: Rozwój pracowników; 9. Jak dbać o rozwój pracowników; 10. Jak prowadzić coaching; Część 3: Umiejętności menedżerskie; 11. Jak sprawować kontrolę; 12. Jak koordynować pracę; 13. Jak delegować obowiązki; 14. Jak wywierać sprawczy wpływ na swoje otoczenie; 15. Jak budować relacje z przełożonym; 16. Jak zarządzać zmianą; 17. Jak zarządzać w sytuacji konfliktowej; 18. Jak zarządzać w sytuacji kryzysowej; 19. Jak zarządzać projektami; 20. Jak zarządzać ryzykiem; 21. Jak zarządzać stresem; 22. Jak zarządzać czasem; 23. Jak opanować sztukę perswazji; 24. Jak prowadzić negocjacje; 25. Jak przewodniczyć zebraniom; 26. Jak być aktywnym uczestnikiem zebrania; 27. Jak budować organizację; 28. Jak planować i ustalać priorytety; 29. Jak postępować z politykami w organizacji; Część 4: Kompetencje osobiste; 30. Jak ocenić własną efektywność; 31. Jak osiągać postępy; 32. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną; 33. Jak wypracować poczucie pewności siebie; 34. Jak być asertywnym; 35. Jak doskonalić umiejętność podejmowania decyzji; 36. Jak rozwiązywać problemy; 37. Jak inicjować i wprowadzać innowacje; 38. Jak skutecznie prowadzić rozmowę kwalifikacyjną; 39. Jak odbyć rozmowę kwalifikacyjną w charakterze kandydata; 40. Jak być dobrym słuchaczem; 41. Jak się skutecznie komunikować; 42. Jak opanować sztukę publicznych wystąpień; 43. Jak sporządzać sprawozdania; 44. Jak funkcjonować w sieci wzajemnych powiązań; 45. Jak zarządzać strategicznie; 46. Jak rozwijać umiejętność racjonalnego rozumowania; 47. Jak rozwiązywać problemy; 48. Jak przezwyciężać niepowodzenia; 49. Jak sobie radzić ze skutkami niekompetencji; Część 5: Zarządzanie działalnością przedsiębiorczą i zarządzanie finansowe; 50. Jak postępować w sposób racjonalny ekonomicznie; 51. Jak przygotować uzasadnienie biznesowe; 52. Jak opracować plan biznesowy; 53. Jak opracować finansowy plan działania przedsiębiorstwa; 54. Jak przeprowadzić operację obniżenia kosztów; 55. Jak analizować bilans; 56. Jak korzystać ze wskaźników finansowych. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62188 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62187/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Vademecum prawne geodety / [redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall]. - Wydanie XII, stan prawny: 1 marca 2019 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2019. - wiele liczbowań : 25 cm.
Część 1: Ustawa Kodeks cywilny;1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 2. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 3. Ustawa o drogach publicznych; 4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami; 5. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 6. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej; 7. Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 8. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 9. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego; 10. Ustawa o lasach; 11. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 12. Ustawa o ochronie danych osobowych ; 13. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 14. Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 17. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 18. Ustawa o samorządzie gminnym; 19. Wstęp; 20. Ustawa o samorządzie województwa; 21. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów; 22. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ; 23. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . 24Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ; 25. Ustawa o własności lokali ; 26. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; 27. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 28.Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ; 29. Ustawa Prawo budowlane ; 30. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ; 31. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze ; 32. Ustawa Prawo wodne ; 33. Ustawa Prawo zamówień publicznych ; 34. Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej; 35. Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ; 36. Rozporządzenie MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 37. Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 38. Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 39. Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ; 40. Rozporządzenie MAiC w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ; 41. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych ; 42. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej ; 43. Rozporządzenie MAiC w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ; 44. Rozporządzenie MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ; 45. Rozporządzenie MAiC w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ; 46. Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ; 47. Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni ; 48. Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ; 49. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ; 50. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych ; 51. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 52. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; 53. Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 54. Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; 55. Rozporządzenie MIiB w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport ; 56. Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych ; 57. Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa ; 58. Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych ; 59. Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości ; 60. Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 61. Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 62. Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie ; 63. Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości ; 64. Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ; 65. Rozporządzenie MSWiA w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych ; 66. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 67. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 68. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków ; 69. Rozporządzenie MŚ w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej ; 70. Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych ; 71. Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż ; 72. Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii; 73. Rozporządzenie RM w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ; 74. Rozporządzenie RM w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ; 75. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju ; 76. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ; 77. Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości ; 78. Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych; 79. Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości ; 80. Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ; 81. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ; 82. Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego; 83. Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ; 84. Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach ; 85. Obwieszczenie MIiR w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 57871, 57856 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57859, 57848/XXXII czyt. (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Vademecum prawne geodety / redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall. - Wydanie XI, stan prawny: 30 marca 2018 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2018. - 1302 wiele liczbowań ; 25 cm.
Forma i typ
Odbiorca
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-60968-46-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 54454, 54420, 54418, 54461 (4 egz.)
Książka
W koszyku
Forma i typ
Odbiorca
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Indeks ISBN: 978-83-8028-075-5
Rozdział 1 : Ogólne pojęcia i zasady postępowania celnego1. Uregulowania i zasady ogólne; 2 : Pojęcie decyzji i systematyka decyzji w unijnym kodeksie celnym; 3: Ważność decyzji; 3.1. Ważność decyzji w całej Unii; 3.2. Data wejścia w życie decyzji; 3.3. Konsultacje między organami celnymi -przy wydawaniu decyzji na wniosek; 3.4. Ważność pozwolenia AEO; 3.5.Wzajemna pomoc między organami celnymi przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot lub umorzenie; 3.6. Procedura konsultacji między organami celnymi; 3.7. Moc wsteczna pozwoleń; 4 : Uczestnicy postępowania celnego; 5 : Przedstawicielstwo celne; 6 : Załatwianie spraw; Rozdział 2 : Tryb wydania decyzji na wniosek; 1. Złożenie wniosku; 2. Właściwość organów celnych; 3. Przyjęcie wniosku; 4. Termin wydania decyzji; 5. Prawo do bycia wysłuchanym; 6. Wykaz decyzji podejmowanych na wniosek; Rozdział 3 : Tryb wydania decyzji z urzędu;1. Rozpoczęcie procedury postępowania celnego; 2. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do postępowania w sprawach celnych; 2.1. Terminy; 2.2. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie; 2.3. Upoważnienie od organu; 2.4. Podania; 2.5. Przekazanie sprawy właściwemu organowi; 2.6. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; 2.7. Doręczenia; 2.8. Wezwania; 2.9. Metryki, protokoły i adnotacje; 2.10. Udostępnienie akt; 2.11. Dowody; 2.12. Odpowiedzialność odszkodowawcza; 2.13. Kary porządkowe; 2.14. Koszty postępowania; Rozdział 4: Postępowanie odwoławacze;1. Prawo do wniesienia odwołania; 2. Wstrzymanie wykonania decyzji; 3. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do odwołań 4. Przywrócenie terminu; 5. Termin do wypowiedzenia się w sprawie; 6. Termin załatwienia odwołania; Rozdział 5 : Tryby nadzwyczajne; 1. Unieważnianie decyzji; 2. Cofnięcie i zmiana korzystnych decyzji Rozdział 6 : Zarządzanie decyzjami wydanymi na wniosek 1. Ponowna ocena decyzji; 2. Zawieszenie decyzji; 3. Monitorowanie decyzji; Rozdział 7 : Decyzje w sprawie wiążących informacji.[k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56338 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56337/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Vademecum ochrony przeciwpożarowej / Tadeusz Laurowski. - Wydanie drugie zaktualizowane / aktualizacji dokonał Ryszard Tuchliński. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2021. - 202, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67947, 67948 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67946/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego; 2. Historiografia antyczna; 3. Krytyka tekstu; 4. Epigrafika; 5. Papirologia; 6. Numizmatyka; 7. Chronologia; 8. Listy władców; 9. Metrologia [JS]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 53603 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56146/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 67050 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67049/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej