Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Borkowska Aneta. Autor
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Gołębiowski Jan (1976- )
(1)
Grzegorzewska Iwona
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Nowotka Agnieszka
(1)
Rode Danuta
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
7 results Filter
Book
In basket
Część 1: Rodzaje i objawy przestępczości ; 1. Jan Świtka - Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego; 2. Andrzej Bałandynowicz - System kontroli przestępczości gospodarczej; 3. Rafał Skowron - Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej; 4. Zdzisław Majchrzyk - Cyberbullying - jawna i ukryta agresja; 5. Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk - Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji; 6. Dorota Pstrąg - Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości; 7. Katarzyna Pawełek - Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości; 8. Paweł Tyrała - Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych; 9. Konrad Kołek - Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego; 10. Mariusz Zelek - Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych; 11. Anna Wilińska - Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego; 12. Monika Marczak - Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów; 13. Miroslav Kelemen, Stanislav Kri§ovskě, Pavel Neźas - Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad; Część 2: Etiologia zachowań przestępczych; 1. Iwona Niewiadomska - Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa; 2. Franciszek Kozaczuk - Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; 3. Monika Badowska-Hodyr, Anna Maria Świerad - Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; 4. Urszula Sobczyszyn - Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw; 5. Krzysztof Wójcik - Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 6. Joanna Jezierska, Robert Opora - Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.); 7. Eliza Mazur - Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach; 8. Sylwia Niedzielska-Popek - Zabójcy w świetle analizy akt sądowych; Część 3: Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec skazanych - próba ich ewaluacji; 1. Jan Szałański - Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów; 2. Dariusz Schmidt - Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej; 3. Natasza Kohel, Robert Opora - Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; 4. Krzysztof Linowski - Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego; 5. Małgorzata Paszkowska - Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym; 6. Edyta Laurman-Jarząbek - Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach; 7. Joanna Sztuka - Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej; 8. Witold Kędzierski - Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; 9. Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska - Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych; 10. Maria Gordon - Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych; 11. Katarzyna Porębska - Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne; Część 4: Środowisko rodzinne młodzieży - profilaktyczne i resocjalizacyjne konteksty funkcjonowania społecznego; 1. Krzysztof Miłek - Kara kryminalna - środkiem odwetu czy wychowania?; 2. Beata Zięba - Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego; 3. Joanna Moleda - Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 4. Dariusz Pojnar - Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich; 5. Maria Łukaszek - Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież; 6. Ryszard Neć - Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie; 7. Sylwester Bębas - Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43255/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. - Wydanie 4. poprawione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2018. - 1839 stron ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 6: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 7: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 8: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 9: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 10: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 11: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 12: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 13: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 14: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 15: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 16: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 17: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 18: Motywacja zachowań przestępczych nieletnich; Rozdział 19: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 20: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 21: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 22: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rozdział 23: Przemoc w rodzinie; Rozdział 24: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 25: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 26: Motywacja seksualna czynów przestępczych; Rozdział 27: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 28: Profile pedofilów; Rozdział 29: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 30: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 31: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 32: Przestępstwa spowodowane zapomnieniem; Rozdział 33: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 34: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 35: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 36: Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 37: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 3: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 38: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 39: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 40: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 41: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 42: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 43: strach przed terroryzmem; Rozdział 44: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 45: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 46: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 47: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 48: Dzieci jako ofiary przestępstwa; Rozdział 49: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 50: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 51: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 52: Ofiary łamania praw do prywatności; Rozdział 53: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 4: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 54; Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 55: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 56: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 57: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 58: Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 59: Ekspertyza psychologiczna; Rozdział 60: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 61: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 62: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 63: Stres policyjny – model strukturalny; Rozdział 64: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 65: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 66: Uzyskanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 67: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 68: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 69: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 70: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 71: Narkoanaliza; Rozdział 72: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 73: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 74: Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji; Rozdział 75: Analiza realności zeznań; Rozdział 76: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 77: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 78: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 79: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 5: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 80: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 81: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 82: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 83: społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 84: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 85: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń; Część 6: Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu; Rozdział 87: Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej; Rozdział 88: Manipulacje w relacjach interpersonalnych; Rozdział 89: Relacje lekarz – pacjent; Rozdział 90: Moralność podatkowa; Rozdział 91: Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60330/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67366 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67365/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia)
Rozdział 1: Przemoc domowa. Dylematy definicyjne i ustalenia teoretyczne uwarunkowań; Rozdział 2: Charakterystyka sprawców przemocy domowej; Rozdział 3:Relacje w związku z problemem przemocy – mechanizm uzależnienia; Rozdział 4: Model diagnozy motywacji sprawstwa przemocy w relacjach rodzinnych; Rozdział 5: Konstatacje końcowe. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55879/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67286 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 67285/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Współczesne rozumienie problemów diagnozy resocjalizacyjnej; 2. Rozmiary i dynamika zachowań przespczych młodzieży w latach 90; 3. Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych. Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych; 4. Badania diagnostyczne osobowości nieletnich sprawców zabójstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14663, 14662 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14661/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again