39167
No cover
Book
In basket
Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Red. Gerard Bieniek. - Stan prawny na 30 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 699, [1] s. ; 25 cm.
Subject
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7334-455-1
I. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn- tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. l-9a); DZIAŁ II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 10-19); Rozdział 2. Zasoby nieruchomości (art. 20-26); Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste (art. 27-36); Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości (art. 37-42); Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd (art. 43-50); Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne (art. 51-61); Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (art. 62-66); Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości (art. 67-91); DZIAŁ III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1. Podziały nieruchomości (art. 92-100); Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości (art. 101-108); Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości (art. 109-111); Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości (art. 112-127); Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (art. 128-135); Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (art. 136-142); Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143-148a); DZIAŁ IV. Wycena nieruchomości; Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości (art. 149-150); Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości (art. 160-173); Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości (art. 173a-173c); DZIAŁ V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe (art. 174-178) ; Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (art. 179-183); Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami (art. 184-190); Rozdział 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej (art. 191-197); DZIAŁ VI. Przepisy karne (art. 198); Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199-233); Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 234-239); Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 240-242); II. Rozporządzenia wykonawcze ;Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108); 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107) ; 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663); 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo ści i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109); 4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2112) ; 5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. Nr 207, poz. 2113); 7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2114) 8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. Nr 53, poz. 475); 9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 35, poz. 314); 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonaw czych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120);
Availability:
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23072/XXXI czyt. (1 egz.)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again