39473
Book
In basket
Część 1 : Od pracy do kapitału ludzkiego; Rozdział 1: Transformacja pracy i funkcji personalnej (Henryk Król) ; 1. 1. Istota pracy; 1. 2. Transformacja pracy ; 1. 3. Czy zmierzch pracy?; 1. 4. Nowe zjawiska w obszarze pracy; 1. 5. Ewolucja funkcji personalnej; 1. 5. 1. Istota funkcji personalnej; 1. 5. 2. Modele funkcji personalnej; 1. 5. 3. Fazy rozwoju funkcji personalnej; Rozdział 2 : Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król); 2. 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi; 2. 1. 1. Istota i znaczenie pojęcia zasoby ludzkie organizacji; 2. 1. 2. Co rozumie się przez zarządzanie zasobami ludzkimi?; 2. 2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi; 2. 2. 1. Modelowe ujęcia ZZL; 2. 2. 2. Podejście "twarde" i "miękkie" w ZZL; 2. 3. Zastrzeżenia wobec koncepcji ZZL; 2. 4. Istota, zasady i modele polityki personalnej; 2. 4. 1. O istocie polityki personalnej; 2. 4. 2. Nowa treść pojęcia polityka personalna/kadrowa; 2. 4. 3. Ogólne zasady polityki personalnej; 2. 4. 4. Szczegółowe zasady polityki personalnej; 2. 4. 5. Modele polityki personalnej; 2. 5. Specyficzne podejścia w ZZL; Rozdział 3: Kapitał ludzki organizacji (Henryk Król); 3. 1. Istota i pomiar kapitału intelektualnego organizacji; 3. 1. 1. Mierzenie kapitału intelektualnego organizacji; 3. 1. 2. Nowa propozycja bilansu przedsiębiorstwa; 3. 1. 3. Pozafinansowe mierniki kapitału intelektualnego organizacji; 3. 2. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego; 3. 2. 1. Kapitał ludzki w skali makro; 3. 2. 2. Indywidualny kapitał ludzki; 3. 2. 3. Kapitał ludzki zespołu; 3. 2. 4. Kapitał ludzki organizacji; 3. 2. 5. Kapitał ludzki jako metafora; 3. 3. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego; Rozdział 4 : Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król)...; 4. 1. Wewnętrzne uwarunkowania ZZL; 4. 1. 1. Strategiczny aspekt ZZL; 4. 1. 2. Kultura organizacyjna a ZZL; 4. 1. 3. Struktura organizacyjna a ZZL; 4. 2. Zewnętrzne uwarunkowania ZZL; 4. 2. 1. Globalizacja; 4. 2. 2. Integracja europejska; Część 2 : Planowanie i alokacja zasobów ludzkich; Rozdział 5 : Analiza pracy i planowanie zatrudnienia (Antoni Ludwiczyński); 5. 1. Istota i rodzaje analizy pracy; 5. 2. Proces analizy pracy; 5. 3. Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie; 5. 4. Istota planowania i rodzaje planów zasobów ludzkich; 5. 5. Metody planowania zatrudnienia i jego wykorzystanie; 5. 6. Budowa społecznego planu restrukturyzacji; Rozdział 6: Alokacja zasobów ludzkich organizacji (Antoni Ludwiczyński); 6. 1. Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich; 6. 2. Pozyskiwanie pracowników; 6. 2. 1. Rekrutacja; 6. 2. 2. Selekcja 6. 2. 3. Adaptacja; 6. 3. Alokacja pracowników wewnątrz organizacji; 6. 4. Odejścia pracowników; Część 3 : Ocena pracy i pracowników; Rozdział 7 : Wartościowanie pracy (Antoni Ludwiczyński); 7. 1. Istota i rozwój wartościowania pracy; 7. 2. Metody wartościowania pracy; 7. 3. Proces wartościowania pracy i jego uwarunkowania; 7. 4. Wykorzystanie wyników wartościowania pracy; Rozdział 8 : Ocenianie pracowników (Antoni Ludwiczyński); 8. 1. Istota i rodzaje oceny pracowników; 8. 2. Projektowanie okresowych ocen pracowniczych; 8. 2. 1. Cele oceniania; 8. 2. 2. Zasady oceniania; 8. 2. 3. Kryteria oceniania; 8. 2. 4. Metody oceniania; 8. 2. 5. Procedura oceniania; 8. 3. Wdrażanie ocen pracowniczych; 8. 4. Wykorzystanie ocen pracowniczych; Część 4 : Systemy motywowania pracowników; Rozdział 9 : Motywacja i motywowanie (Stanisława Borkowska); 9. 1. Istota motywacji. Krótki rys podstawowych teorii; 9. 2. Motywowanie do pracy; 9. 2. 1. Narzędzia motywowania; 9. 2. 2. Ewolucja motywowania; 9. 2. 3. Warunki i zasady skutecznego motywowania; Rozdział 10 : Wynagradzanie (Stanisława Borkowska); 10. 1. Istota wynagrodzeń. Kwestie terminologiczne; 10. 2. Funkcje wynagrodzeń; 10. 3. Determinanty wynagrodzeń; 10. 4. Kształtowanie strategii wynagrodzeń; 10. 5. Tabele płac i zasady podwyższania stawek płac; 10. 5. 1. Dziewięć zasad budowy tabel płac; 10. 5. 2. Podstawowe problemy budowy tabel płac; 10. 5. 3. Zasady podwyższania stawek płac; 10. 6. Formy wynagrodzeń; 10. 6. 1. Cztery podstawowe formy wynagrodzeń; 10. 6. 2. Inne formy wynagradzania; 10. 6. 3. O zasadach skutecznego premiowania; 10. 7. Wynagrodzenia długoterminowe; 10. 7. 1. Akcje i opcje na akcje; 10. 7. 2. Systemy odroczonych udziałów w zysku; 10. 7. 3. Warunki powodzenia; 10. 8. Świadczenia dodatkowe; 10. 9. Mierniki efektów; 10. 10. Analiza i usprawnianie systemu wynagrodzeń; o zarządzaniu systemem wynagrodzeń; Część 5 : Rozwój kapitału ludzkiego organizacji; Rozdział 11 : Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji (Henryk Król); 11. 1. Transformacja zasobów ludzkich w kapitał ludzki; 11. 2. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji; 11. 2. 1. Modele polityki personalnej; 11. 2. 2. Stawka na najlepszych; 11. 3. Główne czynniki rozwoju kapitału ludzkiego organizacji; 11. 3. 1. Szkolenia pracowników; 11. 3. 2. Realokacja pracowników; 11. 3. 3. Restrukturyzacja wykonywanej pracy; 11. 3. 4. Działania w zakresie ochrony zdrowia i obsługi socjalnej; 11. 4. Pozostałe czynniki rozwoju kapitału ludzkiego; 11. 4. 1. Wpływ kultury organizacyjnej; 11. 4. 2. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym; 11. 4. 3. Rola zarządzania wiedzą; 11. 5. Podmioty rozwoju kapitału ludzkiego; Rozdział 12 : Proces szkolenia pracowników (Henryk Król); 12. 1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych; 12. 2. Plan szkolenia pracowników i jego realizacja; 12. 3. Metody szkoleniowe; 12. 3. 1. Wybrane metody szkolenia na stanowisku pracy; 12. 3. 2. Wybrane metody szkolenia poza stanowiskiem pracy; 12. 3. 3. Zabezpieczenie materialne przedsięwzięć szkoleniowych; 12. 4. Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć szkoleniowych; Rozdział 13: Kształtowanie karier w organizacji (Alicja Miś); 13. 1. Istota kariery zawodowej; 13. 2. Teorie rozwoju kariery - wymiar indywidualny; 13. 3. Organizacyjny aspekt kariery zawodowej. Zarządzanie karierą; 13. 3. 1. Subprocesy zarządzania karierą w organizacji; 13. 3. 2. Instrumenty zarządzania karierą; 13. 4. Zarządzanie karierą - wyzwania i przyszłe tendencje; Część 6 :. Organizacja procesów personalnych; Rozdział 14: Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi (Aleksy Pocztowski); 14. 1. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi; 14. 2. Role i kompetencje pracowników działu zasobów ludzkich; 14. 3. Rozwiązania organizacyjne w obszarze funkcji personalnej; 14. 4. Outsourcing zadań personalnych; 14. 5. Doradztwo personalne; Rozdział 15 : Informatyczne systemy wspomagania ZZL (Jerzy Kisielnicki); 15. 1. System zarządzania - system informacyjny - system informatyczny; 15. 2. System informatyczny i jego elementy; 15. 3. System informatyczny i jego użyteczność w ZZL; 15. 4. Oferta - użyteczność systemów informatycznych we wspomaganiu rutynowej pracy menedżera personalnego i pracowników działu ZZL; 15. 5. Wirtualizacja i jej rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 15. 6. Uwagi o zastosowaniu systemów informatycznych do wspomagania funkcjonowania ZZL – rola; Część 7 : Partnerstwo społeczne w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji; Rozdział 16. Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji (Stanisława Borkowska); 16. 1. Partnerstwo i jego formy - kwestie terminologiczne; 16. 2. Trzy modele zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu szerokim; 16. 2. 1. Model amerykański; 16. 2. 2. Model zachodnioeuropejski; 16. 2. 3. Model japoński; 16. 3. Partnerstwo w ZZL w Polsce; 16. 3. 1. Dialog społeczny - rola państwa; 16. 3. 2. Partnerzy społeczni; 16. 3. 3. Partnerstwo zakładowe - relacje pomiędzy pracodawcą (kierownictwem) i pracownikami; Rozdział 17 : W poszukiwaniu nowej drogi (Stanisława Borkowska); 17. 1. Ewolucja modelu unijnego (korporacyjnego); 17. 2. Dialog społeczny; 17. 3. ZZL w organizacjach a relacje: pracodawca (kierownictwo)-pracownicy (ich przedstawicielstwa); 17. 3. 1. Elastyczność zakładowego ZZL; 17. 3. 2. Rodzaje artykulacji interesów pracowniczych w organizacji; 17. 3. 3. Co z korporatyzmem?; 17. 3. 4. Wzrost roli działu ZZL; 17. 4. Podsumowanie.[K]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 68719, 64509, 68720, 68718, 59916, 56564, 59915, 56494, 52088 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52087/XIX czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach i na stronach 665-679. Indeks.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again